Poster

Akademiska Föreningens Överstyrelse förrättar val till de olika posterna som finns inom föreningen samt ledamöter till AF Bostäders och AF Borgen ABs styrelser. Att vara ledamot i någon av de olika styrelserna handlar om att driva de olika verksamheterna framåt genom de långsiktiga strategiska frågorna. Styrelserna är också stöd till verksamheterna för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Presidiet arbetar med AFs dagliga verksamhet, de 5 heltidsarvoderade studenterna har olika ansvarsområden samt har gemensamt ansvar för den interna verksamheten på AF. 

Att vara förman för ett utskott handlar om att leda den verksamheten framåt, ibland med hjälp av en ledningsgrupp som väljs internt av utskottet - beroende på hur stort det är. 

 
 

Nomineringsanmodan inför Överstyrelsens möte den 29 maj 2018

 

FÖRTROENDEUPPDRAG MANDATPERIODEN  2018-07-01--2019-06-30

Härmed anmodas AFs medlemmar att inkomma med nomineringar och ansökningar till nedanstående uppdrag, vilka bordlades vid möte den 10 april 2018. Nomineringar och ansökningar skall vara AFs Valberedning, via AFs sekreterare, mailadress ann@af.lu.se, tillhanda senast torsdagen den 3 maj 2018, kl 15.00.  Av nomineringstexten skall uppdrag, nominerad person samt kontaktinformation till personen tydligt framgå. Om Du är intresserad av att söka ett uppdrag, maila in Din kandidattext (högst en A4) samt en meritförteckning till ann@af.lu.se eller nominera någon du tror skulle passa till posten här. Du är välkommen att kontakta Ann på tel 046/38 49 00 eller ann@af.lu.se för mer information om uppdrag, där ej annat anges. Ansökningar/nomineringar som inkommer efter utsatt tid behandlas ej.                      

  

MANDATPERIODEN 2018-07-01 -- 2019-06-30

AFs  FÖRMÄN:

Förutom att ha god kännedom om utskottets verksamhet och dess aktiva, skall förmannen vara en bra ledare och ansvara för utskottets löpande verksamhet. Förmannen är även utskottets ansikte utåt, mot Studentlund och samhället samt mot övriga delar av AFs struktur. För specifik information, se respektive förman.

                                           

FÖRMAN FÖR STUDENTINFO

Förmannen ansvarar för att upprätthålla Studentinfos roll som informationscentrum i Lunds studentliv. Studentinfo informerar om och samarbetar med Lunds universitet och Lunds kommun och har medborgarkontorsliknande uppgifter gentemot studenterna. 

Som förman skall Du vara drivande, serviceminded, intresserad av informationsverksamhet och ha ingående kunskap om Lunds studentliv. Det är ett krav att Du är ordningsam och ansvarsfull vad gäller ekonomiska rutiner. Uppdraget som förman för Studentinfo är ett heltidsuppdrag och arvoderat motsvarande studiemedel.

För mer information, kontakta nuvarande förman Viktor Hierta Gustafsson, studentinfo@af.lu.se.

  

KLÄDKAMMARFÖRMAN

Klädkammarförmannen ansvarar för Föreningens klädkammare och organiserar uthyrningen av spex-, teater- och karnevalskostymer. För mer information, kontakta nuvarande förman Jonna Wedberg, kladkammaren@gmail.com.

 

KONSTFÖRMAN

Konstförmannen ansvarar för Föreningens konstsamling och då särskilt för katalogisering, information, underhåll och visningar av densamma. För mer information, kontakta nuvarande förman Astrid Jansson, konst@af.lu.se.  

 

TELEVISIONSFÖRMAN

Televisionsförmannen ansvarar för att planera och producera rörlig bild samt tillhandahålla filmproduktioner till Lunds studentliv. Uppdraget som televisionsförman är ej arvoderat.

För mer information, kontakta AFs programchef Julia Häggström programchef@af.lu.se

 

FÖRMAN FÖR BOELSPEXARNA

Planering och genomförande av spex åvilar boelspexförmannen. För mer information, kontakta nuvarande förman Johannes Kleiman, forman@boelspexarna.se. 

 

STUDENTAFTONFÖRMAN

Studentaftonförmannen gör inför varje termin upp förslag till studentaftnar och ansvarar för planering och genomförande av dessa arrangemang. För mer information, kontakta nuvarande förman Wendela Wennström, forman@studentafton.se.

 

TEATERFÖRMAN

Teaterförmannen är ansvarig för planering och genomförande av teater och annan tyngre estradverksamhet. För mer information, kontakta nuvarande förman Emmanuel Böss, forman@lundsstudentteater.se.

 

POET

Föreningens poet, tillika förman för Ordkonst, är ansvarig för planering och genomförande av Föreningens litterära verksamhet. För mer information, kontakta nuvarande förman Julia Österlund, ordkonst.af@gmail.com.

 

ÖVERMARSKALK

Övermarskalken är förman för marskalkeriet. Förmannens uppgift är att arrangera Föreningens stora fester såsom Siste April och Siste November samt andra representationstillfällen inom Föreningen. För mer information, kontakta nuvarande övermarskalk Jenny Ekstam, marskalkeriet@gmail.com.

 

samt

EN LEDAMOT I DEI MINORES

Ledamot i Dei minores är en AF-ledamot med god kunskap om och lång erfarenhet av Föreningens verksamhet. Dei Minores tolkar Föreningens stadga och andra allmänt givna bestämmelser.

 

Välkomna att nominera och ansöka!

 

Följande poster finns på Akademiska Föreningen:

 

Presidiet

 • Verksamhetschef
 • Kommunikationschef
 • Programchef
 • Bostadsombudsman
 • Edil

Styrelsen

 • Ordförande
 • Vice Ordförande
 • Ekonomiskt sakkunnig*
 • Juridiskt sakkunnig*
 • Sju ledamöter
 

Förmän

 • Arkivarie (förman för Arkivet)
 • Studentinfoförman
 • Studentaftonförman
 • Klädkammarförman 
 • Stationschef (förman för Radio AF)
 • Konstförman
 • Poet (förman för Ordkonst)
 • Lundaspexförman
 • Boelspexförman
 • Teaterförman
 • Övermarskalk

Stiftelsen AF Bostäder

 • Tre ledamöter
 • Två revisorer enligt vad Stiftelsens stadgar föreskriver
 • Två ledamöter som företräder ekonomisk respektive juridisk sakkunskap och erfarenhet*

 

 

AF Borgen AB

 • Fyra ledamöter till AF Borgen ABs styrelse

Övriga poster – Utlyses VT

 • Dei Minores
 • Stipendienämndssekreterare

 

 

Samtliga poster ovan väljs per verksamhetsår (1/7-30/6) av Överstyrelsen, undantag är Kommunikationschef och Edil som väljs för mandatperioden 1/1-31/12.  Utlysningen för samtliga poster inom AF sker på hemsidan samt anslagstavlan utanför Studentinfo runt tiden mars-april eller oktober-november beroende på post. För mer information om utslysningarna samt hur du gör för att söka en av posterna kontakta AFs kommunikationschef på kommunikationschef@af.lu.se.