Poster

Akademiska Föreningens Överstyrelse förrättar val till de olika posterna som finns inom föreningen samt ledamöter till AF Bostäders och AF Borgen ABs styrelser. Att vara ledamot i någon av de olika styrelserna handlar om att driva de olika verksamheterna framåt genom de långsiktiga strategiska frågorna. Styrelserna är också stöd till verksamheterna för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Presidiet arbetar med AFs dagliga verksamhet, de 5 heltidsarvoderade studenterna har olika ansvarsområden samt har gemensamt ansvar för den interna verksamheten på AF. 

Att vara förman för ett utskott handlar om att leda den verksamheten framåt, ibland med hjälp av en ledningsgrupp som väljs internt av utskottet - beroende på hur stort det är. 

 
 

FÖLJANDE FÖRTROENDEUPPDRAG UTLYSES

inför Överstyrelsens sammanträde den 20 maj 2019

FÖRTROENDEUPPDRAG MANDATPERIODEN  2019-07-01--2020-06-30 + FYLLNADSVAL 2019-05-20--2019-12-31

Här kommer en nomineringsanmodan avseende de kvarvarande förtroendeuppdragen i AF inför verksamhetsåret 2019/2020.

Härmed anmodas AFs medlemmar att inkomma med nomineringar och ansökningar till nedanstående uppdrag. Nomineringar och ansökningar skall vara AFs Valberedning, via AFs sekreterare, mailadress ann@af.lu.se, tillhanda senast torsdagen den 2 maj 2019, kl 15.00. 

Av nomineringstexten skall uppdrag, nominerad person samt kontaktinformation till personen tydligt framgå. På AFs hemsida finns en nomineringsmall som Du kan fylla i.

Om Du är intresserad av att söka ett uppdrag, maila in Din kandidattext (högst en A4) samt en meritförteckning till ann@af.lu.se.

Du är välkommen att kontakta Ann på tel 046/38 49 00 eller ann@af.lu.se för mer information om uppdrag, där ej annat anges.

Ansökningar/nomineringar som inkommer efter utsatt tid behandlas ej.

Lund den 12 april 2019

Olof Selander, Valberedningens ordförande                                                              


MANDATPERIODEN 2019-07-01 -- 2020-06-30

VAKANTSATTA UPPDRAG PÅ ÖVERSTYRELSEMÖTET 2019-04-10:

3 LEDAMÖTER I AKADEMISKA FÖRENINGENS STYRELSE

En styrelseledamot har kunskap om Akademiska Föreningen och dess verksamhet och känner ett stort och djupt engagemang för Föreningen. Ledamoten skall vara bevandrad i såväl Föreningens historia som i de aktuella frågor som rör Föreningen och studentlivet idag. Föreningsvana är önskvärd.

UTLYSNING AV FÖRMANNAUPPDRAGEN:

Förutom att ha god kännedom om utskottets verksamhet och dess aktiva, skall förmannen vara en bra ledare och ansvara för utskottets löpande verksamhet. Förmannen är även utskottets ansikte utåt, mot Studentlund och samhället samt mot övriga delar av AFs struktur. För specifik information, se respektive förman.

ARKIVFÖRMAN

Arkivförmannen ansvarar för Föreningens arkiv och dess samlingar och är kunnig i Föreningens historia. För mer information kontakta nuvarande förman Jules Hanley, arkivet@af.lu.se.

FÖRMAN FÖR STUDENTINFO

Förmannen ansvarar för att upprätthålla Studentinfos roll som informationscentrum i Lunds studentliv. Studentinfo informerar om och samarbetar med Lunds universitet och Lunds kommun och har medborgarkontorsliknande uppgifter gentemot studenterna. Studentinfo är också en butik som säljer profilprodukter för Lunds universitet samt AFs utskott. Förmannen är ansvarig för beställning och avhämtning av profilprodukter samt även sköter AFs biljettsystem gentemot de föreningar som använder det. I uppdraget ingår också ansvar för anslagstavla, vissa tv-skärmar och bordspratare i AF-borgen.

Som förman skall Du vara drivande, serviceminded, intresserad av informationsverksamhet och ha ingående kunskap om Lunds studentliv. Det är ett krav att Du är ordningsam och ansvarsfull vad gäller ekonomiska rutiner. Uppdraget som förman för Studentinfo är ett heltidsuppdrag och arvoderat motsvarande studiemedel. Se Affisch!

För mer information, kontakta nuvarande förman Mårten Bengtsson, studentinfo@af.lu.se.

KLÄDKAMMARFÖRMAN

Klädkammarförmannen ansvarar för Föreningens klädkammare och organiserar uthyrningen av spex-, teater- och karnevalskostymer. För mer information, kontakta nuvarande förman Erika Frimanson, kladkammaren@gmail.com.

KONSTFÖRMAN

Konstförmannen ansvarar för Föreningens konstsamling och då särskilt för katalogisering, information, underhåll och visningar av densamma. För mer information, kontakta nuvarande förman Liv Mellander, afs.konstsamling@gmail.com.  

RADIOFÖRMAN

Radioförmannen ansvarar för Föreningens radioverksamhet samt är ansvarig utgivare för densamma. Uppdraget som förman för Radio AF är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel. För mer information, kontakta nuvarande förman, Kajsa Oscarson, stationschef@radioaf.se.

TELEVISIONSFÖRMAN

Televisionsförmannen ansvarar för att planera och producera rörlig bild samt tillhandahålla filmproduktioner till Lunds studentliv. För mer information, kontakta nuvarande förman Benjamin Brunegård, studioutskottet@gmail.com.

FÖRMAN FÖR LUNDASPEXARNA

Planering och genomförande av spex åvilar lundaspexförmannen. För mer information, kontakta nuvarande förman Rebecka Olsson, forman@lundaspexarna.se.

FÖRMAN FÖR BOELSPEXARNA

Planering och genomförande av spex åvilar boelspexförmannen. För mer information, kontakta nuvarande förman Caroline Lövstedt, forman@boelspexarna.se. 

STUDENTAFTONFÖRMAN

Studentaftonförmannen gör inför varje termin upp förslag till studentaftnar och ansvarar för planering och genomförande av dessa arrangemang. För mer information, kontakta nuvarande förman Olof Hallqvist, forman@studentafton.se.

TEATERFÖRMAN

Teaterförmannen är ansvarig för planering och genomförande av teater och annan tyngre estradverksamhet. För mer information, kontakta nuvarande förman Jill Wiberg, forman@lundsstudentteater.se.

POET

Föreningens poet, tillika förman för Ordkonst, är ansvarig för planering och genomförande av Föreningens litterära verksamhet. För mer information, kontakta nuvarande förman Matilda Fält Skoglund, ordkonst.af@gmail.com.

ÖVERMARSKALK

Övermarskalken är förman för marskalkeriet. Förmannens uppgift är att arrangera Föreningens stora fester såsom Siste April och Siste November samt andra representationstillfällen inom Föreningen. För mer information, kontakta nuvarande övermarskalk Amanda Cervenka, marskalkeriet@gmail.com.

DESSUTOM:

MANDATPERIODEN 2019-05-20 -- 2019-12-31

SAKREVISOR TILL STIFTELSEN AF BOSTÄDER ENLIGT VAD STIFTELSENS STADGAR FÖRESKRIVER

(Vakantsatt  ärende p g a brist på sökande)

Som sakrevisor granskar man bl a verksamhetsårets protokoll, att styrelsebeslut genomförts samt att stadgan följts.

Välkomna att nominera och ansöka!

 
 

Följande poster finns på Akademiska Föreningen:

 

Presidiet

 • Verksamhetschef

 • Kommunikationschef

 • Programchef

 • Bostadsombudsman

 • Edil

Styrelsen

 • Ordförande

 • Vice Ordförande

 • Ekonomiskt sakkunnig*

 • Juridiskt sakkunnig*

 • Sju ledamöter

 

Förmän

 • Arkivarie (förman för Arkivet)

 • Studentinfoförman

 • Studentaftonförman

 • Klädkammarförman

 • Stationschef (förman för Radio AF)

 • Konstförman

 • Poet (förman för Ordkonst)

 • Lundaspexförman

 • Boelspexförman

 • Teaterförman

 • Övermarskalk

 • Televisionsförman

Stiftelsen AF Bostäder

 • Tre ledamöter

 • Två revisorer enligt vad Stiftelsens stadgar föreskriver

 • Två ledamöter som företräder ekonomisk respektive juridisk sakkunskap och erfarenhet*

 

 

AF Borgen AB

 • Fyra ledamöter till AF Borgen ABs styrelse

Övriga poster – Utlyses VT

 • Dei Minores

 • Stipendienämndssekreterare

 

 

Samtliga poster ovan väljs per verksamhetsår (1/7-30/6) av Överstyrelsen, undantag är Kommunikationschef och Edil som väljs för mandatperioden 1/1-31/12.  Utlysningen för samtliga poster inom AF sker på hemsidan samt anslagstavlan utanför Studentinfo runt tiden mars-april eller oktober-november beroende på post. För mer information om utslysningarna samt hur du gör för att söka en av posterna kontakta AFs kommunikationschef på kommunikationschef@af.lu.se.