Poster

Akademiska Föreningens Överstyrelse förrättar val till de olika posterna som finns inom föreningen samt ledamöter till AF Bostäders och AF Borgen ABs styrelser. Att vara ledamot i någon av de olika styrelserna handlar om att driva de olika verksamheterna framåt genom de långsiktiga strategiska frågorna. Styrelserna är också stöd till verksamheterna för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Presidiet arbetar med AFs dagliga verksamhet, de 5 heltidsarvoderade studenterna har olika ansvarsområden samt har gemensamt ansvar för den interna verksamheten på AF. 

Att vara förman för ett utskott handlar om att leda den verksamheten framåt, ibland med hjälp av en ledningsgrupp som väljs internt av utskottet - beroende på hur stort det är. 

 
 

Just nu söker vi:

FÖRTROENDEUPPDRAG MANDATPERIODEN  2017-07-01--2018-06-30 samt FYLLNADSVAL 2017-04-10--2017-12-31

Nu är våren (nästan) här och innan vi vet ordet av är terminen slut och sommaren tar vid. Detta innebär att Akademiska Föreningen söker aktiva till sina förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2017/2018.

Härmed anmodas AFs ledamöter att inkomma med nomineringar till nedanstående uppdrag. Nomineringar och ansökningar skall vara AFs Valberedning, via AFs sekreterare, mailadress ann@af.lu.se, tillhanda senast torsdagen den 23 mars 2017, kl 15.00.  Av nomineringstexten skall uppdrag, nominerad person samt kontaktinformation till personen tydligt framgå. Klicka här för att komma till en nomineringsmall som Du kan fylla i. Om Du själv är intresserad av att söka ett uppdrag, maila in Din kandidattext (högst en A4) samt en meritförteckning till ann@af.lu.se. Du är välkommen att kontakta Ann på tel 046/38 49 00 eller ann@af.lu.se för mer information. Ansökningar/nomineringar som inkommer efter utsatt tid behandlas ej.

  

Mandatperioden 2017-07-01 -- 2018-06-30

ORDFÖRANDE

Ordföranden är särskild medlem som företräder Föreningen där ej annat stadgas eller beslutats. Ordföranden kallar Överstyrelsen och Styrelsen till sammanträden och leder Styrelsens förhandlingar.

 

VICE ORDFÖRANDE  (En eller flera i enlighet med vad Överstyrelsen beslutar)

Om mer än en vice ordförande väljs skall minst en vara särskild medlem. Vice ordföranden är ordföranden behjälplig i dennes arbete och fyller i ordförandens frånvaro dennes funktion.

 

VERKSAMHETSCHEF

Verksamhetschefen leder Akademiska Föreningens dagliga verksamhet och är föredragande i Föreningens Styrelse. Verksamhetschefen har god kunskap om samt erfarenhet av studentlivet i Lund och i Akademiska Föreningen.

Verksamhetschefen har bra ledaregenskaper, är strukturerad och handlingskraftig, arbetar självständigt, har erfarenhet av att leda projekt och att delegera, har bra samarbetsförmåga samt stor arbets- och simultankapacitet. Verksamhetschefen ansvarar för  Föreningens ekonomi samt för budgetläggning och förberedelser inför bokslut. 

Uppdraget som verksamhetschef är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel. För ytterligare information, kontakta AFs nuvarande verksamhetschef Johan Hellgren, 0705/08 39 27, verksamhetschef@af.lu.se.

 

PROGRAMCHEF

Sökande till programchefsuppdraget har erfarenhet inom och kunskap om arbete i en ideell organisation. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av Lunds studentliv och med fördel även av AFs verksamhet.  Du som söker är lyhörd, kreativ, social och entusiasmerande, med stort intresse för Föreningens olika verksamheter.  

Du är van vid och gillar att arbeta i grupp och har stor arbets- och simultankapacitet. Som programchef är Du ansvarig för att arbeta med den interna kommunikationen och relationerna med AFs olika studentorganisationer. Du är även ansvarig för handläggning av de olika stödfunktioner AF erbjuder för att bredda studentlivet, som t ex Projektfonden.  I uppdraget ingår det dessutom att vara AFs kontaktperson gentemot Folkuniversitetet.

Uppdraget är heltidsarvoderat motsvarande studiemedel. För ytterligare information, kontakta AFs nuvarande programchef Sofia Jörnlid på programchef@af.lu.se eller 0702/99 10 50.

 

BOSTADSOMBUDSMAN

Bostadsombudsmannen, även  kallad bomb, är en student med god förankring i kår, nation, AF och/eller annan studentorganisation. Som bostadsombudsman ingår du i Akademiska Föreningens presidium och styrelse samt i den operativa ledningen och styrelsen för AF Bostäder. Bostadsombudsmannen är studenternas kanal in i AF Bostäders dagliga verksamhet samt ansvarig för att informera Akademiska Föreningens styrelse och Överstyrelse om AF Bostäders verksamhet. 

Uppdraget är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel. För mer information, kontakta nuvarande bostadsombudsman Jenny Ekstam, 046/19 15 13, bomben@afbostader.se.

 

TVÅ LEDAMÖTER AV AFs STYRELSE SOM FÖRETRÄDER EKONOMISK RESPEKTIVE JURIDISK SAKKUNSKAP OCH ERFARENHET

De två ledamöterna bör ha varit AF-engagerade, men är nu verksamma som ekonom respektive jurist. De bistår Föreningen med ekonomisk och juridisk sakkunskap.

 

SJU LEDAMÖTER I AFs STYRELSE

En styrelseledamot har kunskap om Akademiska Föreningen och dess verksamhet och känner ett stort och djupt engagemang för Föreningen. Ledamoten skall vara bevandrad i såväl Föreningens historia som i de aktuella frågor som rör Föreningen och studentlivet idag. Föreningsvana är önskvärd.

 

FYRA LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR AF-BORGEN AB

Ledamot i styrelsen för AF-Borgen AB är en AF-medlem med engagemang för och kännedom om lundastudenternas naturliga hemvist, AF-borgen. Viss föreningsvana är önskvärd.

AF-Borgen AB är som namnet anger ett aktiebolag, i vilket Akademiska Föreningen äger samtliga aktier. Bolagets uppgift är att förvalta AF-borgen och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, huvudsakligen till studentrelaterad verksamhet.

Styrelsen består av totalt 9 ledamöter utan suppleanter, vilka utses av Akademiska Föreningen, Lunds universitet, Sydsvenska handelskammaren samt AF-Sällskapet, och som slutligen väljs på bolagets bolagsstämma i maj.

För ytterligare information om uppdragen, kontakta AFs verksamhetschef Johan Hellgren, 0705/08 39 27 eller verksamhetschef@af.lu.se, alternativt Ann Waldén, 046/38 49 00 eller ann@af.lu.se.

 

ÖVERSTYRELSENS TALMAN

Överstyrelsens talman är van vid att leda möten samt är observant och lyhörd. Talmannen leder Överstyrelsens sammanträden som äger rum ungefär tre gånger per termin.

 

ÖVERSTYRELSENS SEKRETERARE

Överstyrelsens sekreterare är van vid protokollsförfarande och är ansvarig för att protokoll förs vid Överstyrelsens sammanträden.

 

AFs förmän:

Förutom att ha god kännedom om utskottets verksamhet och dess aktiva, skall förmannen vara en bra ledare och ansvara för utskottets löpande verksamhet. Förmannen är även utskottets ansikte utåt, mot Studentlund och samhället samt mot övriga delar av AFs struktur. För specifik information, se respektive förman.

                                           

ARKIVFÖRMAN

Arkivförmannen ansvarar för Föreningens arkiv och dess samlingar och är kunnig i Föreningens historia. För mer information kontakta nuvarande förman Jules Hanley, arkivet@af.lu.se.

 

FÖRMAN FÖR STUDENTINFO

Studentinfo informerar om och samarbetar med Lunds universitet och Lunds kommun och har medborgarkontorsliknande uppgifter gentemot studenterna. Som förman har Du ansvar för att upprätthålla Studentinfos roll som informationscentrum i Lunds studentliv.

Som förman skall Du vara drivande, serviceminded, intresserad av informationsverksamhet och ha ingående kunskap om Lunds studentliv. Det är ett krav att Du är ordningsam och ansvarsfull vad gäller ekonomiska rutiner. Uppdraget som förman för Studentinfo är ett heltidsuppdrag och arvoderat motsvarande studiemedel.

För mer information, kontakta nuvarande förman Ludvig Olsson, studentinfo@af.lu.se.

  

KLÄDKAMMARFÖRMAN

Klädkammarförmannen ansvarar för Föreningens klädkammare och organiserar uthyrningen av spex-, teater- och karnevalskostymer. För mer information, kontakta AFs programchef Sofia Jörnlid, programchef@af.lu.se.

 

KONSTFÖRMAN

Konstförmannen ansvarar för Föreningens konstsamling och då särskilt för katalogisering, information, underhåll och visningar av densamma. För mer information, kontakta nuvarande förman Astrid Jansson, konst@af.lu.se.  

 

RADIOFÖRMAN

Radioförmannen ansvarar för Föreningens radioverksamhet samt är ansvarig utgivare fördensamma. Uppdraget som förman för Radio AF är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel. Förmer information, kontakta nuvarande förman, Axel Eriksson, stationschef@radioaf.se.

 

FÖRMAN FÖR LUNDASPEXARNA

Planering och genomförande av spex åvilar lundaspexförmannen. För mer information, kontakta nuvarande förman Elise Sarrimo, forman@lundaspexarna.se.

 

FÖRMAN FÖR BOELSPEXARNA

Planering och genomförande av spex åvilar boelspexförmannen. För mer information, kontakta nuvarande förman Hannes O Tedin, forman@boelspexarna.se. 

 

STUDENTAFTONFÖRMAN

Studentaftonförmannen gör i god tid inför varje termin upp förslag till studentaftnar och ansvarar för planering och genomförande av dessa arrangemang. För mer information, kontakta nuvarande förman Louise Oscarsson, forman@studentafton.se.

 

TEATERFÖRMAN

Teaterförmannen är ansvarig för planering och genomförande av teater och annan tyngre estradverksamhet. För mer information, kontakta nuvarande förman Matilda Hildingsson, forman@lundsstudentteater.se.

 

TELEVISIONSFÖRMAN

Överstyrelsen beslöt vid möte den 15 februari 2017 att meddela Akademiska Föreningens Valberedning att man inte önskar utlysa och tillsätta uppdraget som televisionsförman fram tills dess att Överstyrelsen önskar annorlunda.

 

POET

Föreningens poet, tillika förman för Ordkonst, är ansvarig för planering och genomförande av Föreningens litterära verksamhet. För mer information, kontakta nuvarande förman Mathias Alexandersson, ordkonst.af@gmail.com.

 

ÖVERMARSKALK

Övermarskalken är förman för marskalkeriet. Förmannens uppgift är att arrangera Föreningens stora fester såsom Siste April och Siste November samt andra representationstillfällen inom Föreningen. För mer information, kontakta nuvarande övermarskalk Markus Bjerre, marskalkeriet@gmail.com.

                                                                   

STIPENDIESEKRETERARE

Det åligger stipendiesekreteraren att utlysa AFs stipendier, förbereda stipendieärendena samt leda Stipendienämndens arbete. För mer information, kontakta nuvarande stipendiesekreterare Andreas Svensson, andreas.svensson@kansli.lth.se.

  

TVÅ REVISORER JÄMTE PERSONLIGA SUPPLEANTER

En auktoriserad revisor med suppleant och en sakrevisor med suppleant.

 

TVÅ LEDAMÖTER I DEI MINORES

Ledamot i Dei minores är en AF-ledamot med god kunskap om och lång erfarenhet av Föreningens verksamhet. Dei Minores tolkar Föreningens stadga och andra allmänt givna bestämmelser.

 

FEM LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSNÄMNDEN FÖR STUDENTGÅRDEN I SKANÖR

Ledamoten bör ha kännedom om Studentgården och gärna ha vistats där kortare eller längre tid. Erfarenhet av fastighetsförvaltning, juridik eller ekonomi är en fördel. Antal ledamöter i förvaltningsnämnden är inte stadgat och då nämnden önskar utöka antalet ledamöter, utlyses inför 2017/2018 fem ledamotsuppdrag i stället för de sedvanliga fyra. För mer information, kontakta AFs sekreterare Ann Waldén, 046/38 49 00 eller ann@af.lu.se

 

 

Mandatperioden 2017-04-10 -- 2017-12-31

 

SAKREVISOR TILL STIFTELSEN AF BOSTÄDER ENLIGT VAD STIFTELSENS STADGAR FÖRESKRIVER

(Fyllnadsval, avsägelse: Nikolas Theofanous)

Som sakrevisor granskar man bl a verksamhetsårets protokoll, att styrelsebeslut genomförts samt att stadgan följts.

 

Välkomna att nominera och ansöka!

 
 

Följande poster finns på Akademiska Föreningen:

 

Presidiet

 • Verksamhetschef
 • Kommunikationschef
 • Programchef
 • Bostadsombudsman
 • Edil

Styrelsen

 • Ordförande
 • Vice Ordförande
 • Ekonomiskt sakkunnig*
 • Juridiskt sakkunnig*
 • Sju ledamöter
 

Förmän

 • Arkivarie (förman för Arkivet)
 • Studentinfoförman
 • Studentaftonförman
 • Klädkammarförman 
 • Stationschef (förman för Radio AF)
 • Konstförman
 • Poet (förman för Ordkonst)
 • Lundaspexförman
 • Boelspexförman
 • Teaterförman
 • Övermarskalk

Stiftelsen AF Bostäder

 • Tre ledamöter
 • Två revisorer enligt vad Stiftelsens stadgar föreskriver
 • Två ledamöter som företräder ekonomisk respektive juridisk sakkunskap och erfarenhet*

 

 

AF Borgen AB

 • Fyra ledamöter till AF Borgen ABs styrelse

Övriga poster – Utlyses VT

 • Dei Minores
 • Stipendienämndssekreterare

 

 

Samtliga poster ovan väljs per verksamhetsår (1/7-30/6) av Överstyrelsen, undantag är Kommunikationschef och Edil som väljs för mandatperioden 1/1-31/12.  Utlysningen för samtliga poster inom AF sker på hemsidan samt anslagstavlan utanför Studentinfo runt tiden mars-april eller oktober-november beroende på post. För mer information om utslysningarna samt hur du gör för att söka en av posterna kontakta AFs kommunikationschef på kommunikationschef@af.lu.se.