Poster

Akademiska Föreningens Överstyrelse förrättar val till de olika posterna som finns inom föreningen samt ledamöter till AF Bostäders och AF Borgen ABs styrelser. Att vara ledamot i någon av de olika styrelserna handlar om att driva de olika verksamheterna framåt genom de långsiktiga strategiska frågorna. Styrelserna är också stöd till verksamheterna för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Presidiet arbetar med AFs dagliga verksamhet, de 5 heltidsarvoderade studenterna har olika ansvarsområden samt har gemensamt ansvar för den interna verksamheten på AF. 

Att vara förman för ett utskott handlar om att leda den verksamheten framåt, ibland med hjälp av en ledningsgrupp som väljs internt av utskottet - beroende på hur stort det är. 

 
 

Just nu söker vi:

VAKANTSATTA FÖRTROENDEUPPDRAG MANDATPERIODEN  2017-07-01--2018-06-30

Härmed anmodas AFs medlemmar att inkomma med nomineringar till nedanstående uppdrag, som vakantsattes vid överstyrelsemötet den 10 april 2017. Nomineringar och ansökningar skall vara AFs Valberedning, via AFs sekreterare, tillhanda senast torsdagen den 4 maj 2017, kl 15.00.

Av nomineringstexten skall uppdrag, nominerad person samt kontaktinformation till personen tydligt framgå. Nomineringar lämnas via följande länk: nominera mera! Om Du är intresserad av att söka ett uppdrag, maila in Din kandidattext (högst en A4) samt en meritförteckning till ann@af.lu.se. Du är välkommen att kontakta Ann på tel 046/38 49 00 eller ann@af.lu.se för mer information. 

OBS! Ansökningar eller nomineringar som inkommer efter utsatt tid behandlas ej.

 

MANDATPERIODEN 2017-07-01 -- 2018-06-30

EN LEDAMOT AV AFs STYRELSE SOM FÖRETRÄDER EKONOMISK  SAKKUNSKAP OCH ERFARENHET

Ledamoten bör ha varit AF-engagerad, men är nu verksam som ekonom. Ledamoten bistår Föreningen med ekonomisk sakkunskap.

                         

FÖRMAN FÖR STUDENTINFO

Studentinfo informerar om och samarbetar med Lunds universitet och Lunds kommun och har medborgarkontorsliknande uppgifter gentemot studenterna. Som förman har Du ansvar för att upprätthålla Studentinfos roll som informationscentrum i Lunds studentliv.

Som förman skall Du vara drivande, serviceminded, intresserad av informationsverksamhet och ha ingående kunskap om Lunds studentliv. Det är ett krav att Du är ordningsam och ansvarsfull vad gäller ekonomiska rutiner. Uppdraget som förman för Studentinfo är ett heltidsuppdrag och arvoderat motsvarande studiemedel.

För mer information, kontakta t f förman Elin Krook, studentinfo@af.lu.se.

  

KLÄDKAMMARFÖRMAN

Klädkammarförmannen ansvarar för Föreningens klädkammare och organiserar uthyrningen av spex-, teater- och karnevalskostymer. För mer information, kontakta AFs programchef Sofia Jörnlid, programchef@af.lu.se.

 

FÖRMAN FÖR LUNDASPEXARNA

Planering och genomförande av spex åvilar lundaspexförmannen. För mer information, kontakta nuvarande förman Elise Sarrimo, forman@lundaspexarna.se.

 

 STUDENTAFTONFÖRMAN

Studentaftonförmannen gör i god tid inför varje termin upp förslag till studentaftnar och ansvarar för planering och genomförande av dessa arrangemang. För mer information, kontakta nuvarande förman Louise Oscarsson, forman@studentafton.se.

  

ÖVERMARSKALK

Övermarskalken är förman för marskalkeriet. Förmannens uppgift är att arrangera Föreningens stora fester såsom Siste April och Siste November samt andra representationstillfällen inom Föreningen. För mer information, kontakta nuvarande övermarskalk Markus Bjerre, marskalkeriet@gmail.com.

                                                                   

Välkomna att nominera och ansöka!

 

 
 

Följande poster finns på Akademiska Föreningen:

 

Presidiet

 • Verksamhetschef
 • Kommunikationschef
 • Programchef
 • Bostadsombudsman
 • Edil

Styrelsen

 • Ordförande
 • Vice Ordförande
 • Ekonomiskt sakkunnig*
 • Juridiskt sakkunnig*
 • Sju ledamöter
 

Förmän

 • Arkivarie (förman för Arkivet)
 • Studentinfoförman
 • Studentaftonförman
 • Klädkammarförman 
 • Stationschef (förman för Radio AF)
 • Konstförman
 • Poet (förman för Ordkonst)
 • Lundaspexförman
 • Boelspexförman
 • Teaterförman
 • Övermarskalk

Stiftelsen AF Bostäder

 • Tre ledamöter
 • Två revisorer enligt vad Stiftelsens stadgar föreskriver
 • Två ledamöter som företräder ekonomisk respektive juridisk sakkunskap och erfarenhet*

 

 

AF Borgen AB

 • Fyra ledamöter till AF Borgen ABs styrelse

Övriga poster – Utlyses VT

 • Dei Minores
 • Stipendienämndssekreterare

 

 

Samtliga poster ovan väljs per verksamhetsår (1/7-30/6) av Överstyrelsen, undantag är Kommunikationschef och Edil som väljs för mandatperioden 1/1-31/12.  Utlysningen för samtliga poster inom AF sker på hemsidan samt anslagstavlan utanför Studentinfo runt tiden mars-april eller oktober-november beroende på post. För mer information om utslysningarna samt hur du gör för att söka en av posterna kontakta AFs kommunikationschef på kommunikationschef@af.lu.se.