Poster

Akademiska Föreningens Överstyrelse förrättar val till de olika posterna som finns inom föreningen samt ledamöter till AF Bostäders och AF Borgen ABs styrelser. Att vara ledamot i någon av de olika styrelserna handlar om att driva de olika verksamheterna framåt genom de långsiktiga strategiska frågorna. Styrelserna är också stöd till verksamheterna för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Presidiet arbetar med AFs dagliga verksamhet, de 5 heltidsarvoderade studenterna har olika ansvarsområden samt har gemensamt ansvar för den interna verksamheten på AF. 

Att vara förman för ett utskott handlar om att leda den verksamheten framåt, ibland med hjälp av en ledningsgrupp som väljs internt av utskottet - beroende på hur stort det är. 

 
 

FÖLJANDE FÖRTROENDEUPPDRAG UTLYSES

ORDFÖRANDE
Ordföranden är särskild medlem som företräder Föreningen där ej annat stadgas eller beslutats. Ordföranden kallar Överstyrelsen och Styrelsen till sammanträden och leder Styrelsens förhandlingar.

VICE ORDFÖRANDE  (En eller två i enlighet med AFs stadga)
Om mer än en vice ordförande väljs skall minst en vara särskild medlem. Vice ordföranden är ordföranden behjälplig i dennes arbete och fyller i ordförandens frånvaro dennes funktion.

VERKSAMHETSCHEF
Verksamhetschefen ansvarar för Akademiska Föreningens dagliga verksamhet, leder presidiets och den anställda personalens arbete samt är föredragande i Föreningens styrelse. Verksamhetschefen har god kunskap om samt erfarenhet av studentlivet i Lund och i Akademiska Föreningen.

Verksamhetschefen har bra ledaregenskaper, är strukturerad och handlingskraftig, arbetar självständigt, har erfarenhet av att leda projekt och att delegera, har bra samarbetsförmåga samt stor arbets- och simultankapacitet. Verksamhetschefen ansvarar för Föreningens ekonomi samt för budgetläggning och förberedelser inför bokslut. 

Uppdraget som verksamhetschef är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel. För ytterligare information, kontakta AFs nuvarande verksamhetschef Sara Ramberg, 0705/08 39 27, verksamhetschef@af.lu.se.

PROGRAMCHEF
Sökande till programchefsuppdraget har erfarenhet inom och kunskap om arbete i en ideell organisation. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av Lunds studentliv och med fördel även av AFs verksamhet.  Du som söker är lyhörd, kreativ, social och entusiasmerande, med stort intresse för Föreningens olika verksamheter.  

Du är van vid och gillar att arbeta i grupp och har stor arbets- och simultankapacitet. Som programchef ansvarar Du för arbetet med den interna kommunikationen och relationerna med AFs olika studentorganisationer. Du är även ansvarig för handläggning av de olika stödfunktioner AF erbjuder för att bredda studentlivet, som t ex Projektfonden och uppstart av nya föreningar. I uppdraget ingår dessutom att vara AFs kontakt- och samarbetsperson gentemot Folkuniversitetet.

 Uppdraget är heltidsarvoderat motsvarande studiemedel. För ytterligare information, kontakta AFs nuvarande programchef Johannes Kleiman på programchef@af.lu.se eller 0702/99 10 50.

BOSTADSOMBUDSMAN
Bostadsombudsmannen, även kallad bomb, är en student med god förankring i kår, nation, AF och/eller annan studentorganisation. Som bostadsombudsman ingår du i Akademiska Föreningens presidium och styrelse, men du har din huvudsakliga uppgift hos AF Bostäder där du, förutom att delta i den dagliga verksamheten, även ingår i den operativa ledningen och styrelsen.

Som bostadsombudsman representerar du Akademiska Föreningen i Stiftelsen AF-Bostäder. Bostadsombudsmannen är ansvarig för information om AF Bostäders verksamhet till Akademiska Föreningens styrelse och överstyrelse. 

Uppdraget är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel. För mer information, kontakta nuvarande bostadsombudsman Hanna Lundström, 046/19 15 13, bomben@afbostader.se.

TVÅ LEDAMÖTER AV AFs STYRELSE SOM FÖRETRÄDER EKONOMISK RESPEKTIVE JURIDISK SAKKUNSKAP OCH ERFARENHET
De två ledamöterna bör ha varit AF-engagerade, men är nu verksamma som ekonom respektive jurist. De bistår Föreningen med ekonomisk och juridisk sakkunskap.

SJU LEDAMÖTER I AFs STYRELSE
En styrelseledamot har kunskap om Akademiska Föreningen och dess verksamhet och känner ett stort och djupt engagemang för Föreningen. Ledamoten skall vara bevandrad i såväl Föreningens historia som i de aktuella frågor som rör Föreningen och studentlivet idag. Föreningsvana är önskvärd.

FYRA LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR AF-BORGEN AB
Ledamot i styrelsen för AF-Borgen AB är en AF-medlem med engagemang för och kännedom om lundastudenternas naturliga hemvist, AF-borgen. Föreningsvana är önskvärd.

AF-Borgen AB är ett aktiebolag, i vilket Akademiska Föreningen äger samtliga aktier. Bolagets uppgift är att förvalta AF-borgen och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, huvudsakligen till studentrelaterad verksamhet. Styrelsen består av totalt 9 ledamöter, vilka utses av Akademiska Föreningen, Lunds universitet, Sydsvenska handelskammaren samt AF-Sällskapet, och som slutligen väljs på bolagsstämman i maj.

För ytterligare information om uppdragen, kontakta AFs verksamhetschef Sara Ramberg, 0705/08 39 27 eller verksamhetschef@af.lu.se, alternativt Ann Waldén, 046/38 49 00 eller ann@af.lu.se.

 

ÖVERSTYRELSENS TALMAN
Överstyrelsens talman är van vid att leda möten samt är observant och lyhörd. Talmannen leder Överstyrelsens sammanträden som äger rum ungefär tre gånger per termin.

 

ÖVERSTYRELSENS SEKRETERARE
Överstyrelsens sekreterare är van vid protokollsförfarande och är ansvarig för att protokoll förs vid Överstyrelsens sammanträden.

 

STIPENDIESEKRETERARE
Det åligger stipendiesekreteraren att utlysa AFs stipendier, förbereda stipendieärendena samt leda Stipendienämndens arbete. 

 

LEDAMÖTER I STIPENDIENÄMNDEN
till ett antal som Överstyrelsen beslutar. Innevarande verksamhetsår består Stipendienämnden av representanter från Medicinska Föreningen, Juridiska Föreningen, LundaEkonomerna, TLTH, LUNA, HTS och Samhällsvetarkåren.

  

TVÅ REVISORER JÄMTE PERSONLIGA SUPPLEANTER
En auktoriserad revisor med suppleant och en sakrevisor med suppleant skall utses.
Som sakrevisor granskar man bl a verksamhetsårets protokoll, att styrelsebeslut genomförts samt att stadgan följts.

 

TVÅ LEDAMÖTER I DEI MINORES
Ledamot i Dei minores är en AF-ledamot med god kunskap om och lång erfarenhet av Föreningens verksamhet. Dei Minores tolkar Föreningens stadga och andra allmänt givna bestämmelser.

FEM LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSNÄMNDEN FÖR STUDENTGÅRDEN I SKANÖR
Ledamoten bör ha kännedom om Studentgården och gärna ha vistats där kortare eller längre tid. Erfarenhet av fastighetsförvaltning, juridik eller ekonomi är meriterande. 

 

Följande poster finns på Akademiska Föreningen:

 

Presidiet

 • Verksamhetschef

 • Kommunikationschef

 • Programchef

 • Bostadsombudsman

 • Edil

Styrelsen

 • Ordförande

 • Vice Ordförande

 • Ekonomiskt sakkunnig*

 • Juridiskt sakkunnig*

 • Sju ledamöter

 

Förmän

 • Arkivarie (förman för Arkivet)

 • Studentinfoförman

 • Studentaftonförman

 • Klädkammarförman

 • Stationschef (förman för Radio AF)

 • Konstförman

 • Poet (förman för Ordkonst)

 • Lundaspexförman

 • Boelspexförman

 • Teaterförman

 • Övermarskalk

 • Televisionsförman

Stiftelsen AF Bostäder

 • Tre ledamöter

 • Två revisorer enligt vad Stiftelsens stadgar föreskriver

 • Två ledamöter som företräder ekonomisk respektive juridisk sakkunskap och erfarenhet*

 

 

AF Borgen AB

 • Fyra ledamöter till AF Borgen ABs styrelse

Övriga poster – Utlyses VT

 • Dei Minores

 • Stipendienämndssekreterare

 

 

Samtliga poster ovan väljs per verksamhetsår (1/7-30/6) av Överstyrelsen, undantag är Kommunikationschef och Edil som väljs för mandatperioden 1/1-31/12.  Utlysningen för samtliga poster inom AF sker på hemsidan samt anslagstavlan utanför Studentinfo runt tiden mars-april eller oktober-november beroende på post. För mer information om utslysningarna samt hur du gör för att söka en av posterna kontakta AFs kommunikationschef på kommunikationschef@af.lu.se.