Poster

Akademiska Föreningens Överstyrelse förrättar val till de olika posterna som finns inom föreningen samt ledamöter till AF Bostäders och AF Borgen ABs styrelser. Att vara ledamot i någon av de olika styrelserna handlar om att driva de olika verksamheterna framåt genom de långsiktiga strategiska frågorna. Styrelserna är också stöd till verksamheterna för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Presidiet arbetar med AFs dagliga verksamhet, de 5 heltidsarvoderade studenterna har olika ansvarsområden samt har gemensamt ansvar för den interna verksamheten på AF. 

Att vara förman för ett utskott handlar om att leda den verksamheten framåt, ibland med hjälp av en ledningsgrupp som väljs internt av utskottet - beroende på hur stort det är. 

 
 

FÖRTROENDEUPPDRAG MANDATPERIODEN  

2019-01-01–2019-12-31 

Härmed anmodas AFs medlemmar att inkomma med nomineringar och ansökningar till uppdragen som AFs kommunikationschef och AFs edil för kalenderåret 2019. Nomineringar och ansökningar skall vara AFs Valberedning, via AFs sekreterare, mailadress ann@af.lu.se, tillhanda senast torsdagen den 4 oktober 2018, kl 15.00. 

Av nomineringstexten skall uppdrag, nominerad person samt kontaktinformation till personen tydligt framgå. Använd gärna nomineringsformuläret på af.lu.se/nominera-mera.

Om Du är intresserad av att söka ett uppdrag, maila in Din kandidattext (högst en A4) samt en meritförteckning till ann@af.lu.se.

Ansökningar/nomineringar som inkommer efter utsatt tid behandlas ej.

Lund den 13 september 2018

                       

KOMMUNIKATIONSCHEF                               

Mandatperiod: 2019-01-01--2019-12-31

Kommunikationschefen är vice verksamhetschef och hjälper till med att leda Akademiska Föreningens dagliga verksamhet, med speciellt ansvar för marknadsföring och extern kommunikation. 

Sökande till uppdraget bör ha varit aktiv i studentlivet eller ideell organisation. Du som söker har ledaregenskaper och är kreativ, initiativrik och social. Många löpande arbetsuppgifter inkluderar layout och design, varför kunskaper och praktisk erfarenhet inom Adobe CS är en förutsättning för uppdragets genomförande. Utbildning eller tidigare erfarenhet inom marknadsföring är meriterande.

För ytterligare information, kontakta nuvarande kommunikationschef Nathalie Tauriainen, 0705/08 39 72, eller kommunikationschef@af.lu.se

Uppdraget som kommunikationschef är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel.

EDIL                                       

Mandatperiod: 2019-01-01--2019-12-31

Edilen är studenternas företrädare i AF-Borgen ABs dagliga verksamhet och ansvarar bl a för studentuthyrningarna i AF-borgen. Edilen är en student med erfarenhet av såväl Lunds studentliv som av Akademiska Föreningens verksamhet. 

Du som söker har ledaregenskaper och är kreativ, initiativrik och social. Utbildning inom eller tidigare erfarenhet av event, teknik och/eller brandskydd är meriterande.

För ytterligare information, kontakta AFs nuvarande edil Einar Tingström, 0705/29 28 00, edil@afborgen.se

Uppdraget som edil är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel.

 

Följande poster finns på Akademiska Föreningen:

 

Presidiet

 • Verksamhetschef

 • Kommunikationschef

 • Programchef

 • Bostadsombudsman

 • Edil

Styrelsen

 • Ordförande

 • Vice Ordförande

 • Ekonomiskt sakkunnig*

 • Juridiskt sakkunnig*

 • Sju ledamöter

 

Förmän

 • Arkivarie (förman för Arkivet)

 • Studentinfoförman

 • Studentaftonförman

 • Klädkammarförman

 • Stationschef (förman för Radio AF)

 • Konstförman

 • Poet (förman för Ordkonst)

 • Lundaspexförman

 • Boelspexförman

 • Teaterförman

 • Övermarskalk

Stiftelsen AF Bostäder

 • Tre ledamöter

 • Två revisorer enligt vad Stiftelsens stadgar föreskriver

 • Två ledamöter som företräder ekonomisk respektive juridisk sakkunskap och erfarenhet*

 

 

AF Borgen AB

 • Fyra ledamöter till AF Borgen ABs styrelse

Övriga poster – Utlyses VT

 • Dei Minores

 • Stipendienämndssekreterare

 

 

Samtliga poster ovan väljs per verksamhetsår (1/7-30/6) av Överstyrelsen, undantag är Kommunikationschef och Edil som väljs för mandatperioden 1/1-31/12.  Utlysningen för samtliga poster inom AF sker på hemsidan samt anslagstavlan utanför Studentinfo runt tiden mars-april eller oktober-november beroende på post. För mer information om utslysningarna samt hur du gör för att söka en av posterna kontakta AFs kommunikationschef på kommunikationschef@af.lu.se.