Hur är AF organiserad?

När Akademiska Föreningen grundades hade Lunds universitet 400 studenter och AF:s organisation omfattade allt från nation till kår och kulturverksamhet. Över tid har antalet studenter vuxit och AF:s organisation med dem. AF Bostäder och AF Borgen AB är två delar av den ursprungliga verksamheten som knoppats av och nu bildar egna organisationer. De tre delarna har ett nära samarbete bland annat genom att studentrepresentanter väljs in i AF Borgen och AF Bostäders styrelser på AF:s överstyrelsemöte. Tillsammans bildar dessa tre vad vi kallar för AF-familjen.

 
 
 

Akademiska Föreningen

Akademiska Föreningen, AF, är en stor ideell förening som grundades år 1830 och föreningens ändamål är sedan grundandet att förena studenter, lärare och tjänstemän vid Lunds universitet. Detta gör AF genom att ha en mångsidig verksamhet i form av studentbaserad kulturverksamhet genom utskotten, erkända föreningar och samarbetsföreningar. Medlemskap i Studentlund medför automatiskt medlemskap i AF.

 

AF Bostäder

AF Bostäder administrerar studentbostäder i Lund och stiftelsen är med sina ca 6000 bostäder Lunds största hyresvärd för studenter.
För att få stå i AF Bostäders bostadskö samt vara hyresgäst finns ett medlems- och ett studiekrav. Medlemskravet innebär att studenten måste vara medlem i Akademiska Föreningen - det vill säga medlem i Studentlund under hela tiden hen står i bostadskön samt är hyresgäst. Studiekravet omfattar studier på halvfart - det vill säga 15 HP per termin.

 

AF Borgen AB

AF Borgen underhåller och hyr ut lokaler i AF Borgen. I AF-borgen finns en mängd lokaler att hyra för fest och konferenser, vare sig du är privatperson, förening eller företag.
Sedan 1990-talet drivs skötsel av AF-borgen som ett företag, AF Borgen AB, och Akademiska Föreningen är ensam ägare till alla aktier. I AF Borgen AB:s styrelse sitter näringslivsrepresentanter och studentrepresentanter, varav de senare väljs av Överstyrelsen.

 

Överstyrelse

Överstyrelsen är Akademiska Föreningens högsta beslutande organ och fattar beslut om bland annat rambudget, bokslut och medlemsavgift. Överstyrelsen består av representanter från AF:s huvudmän; nationerna och kårerna i Studentlundssamarbetet samt två representanter från AF:s särskilda medlemmar. För tillfället finns det 40 mandat i Överstyrelsen, fördelade med 30 mandat till nationerna, 8 mandat till kårerna och 2 mandat till särskilda ledamöter. Vill du vara med och påverka Akademiska Föreningen kan du kontakta din nation eller din kår eftersom de är de organisationerna som har mandat i Överstyrelsen.
Överstyrelsen förrättar val till poster inom Akademiska Föreningen såsom ordförande, verksamhetschef, kommunikationschef, programchef, bostadsombudsman, edil samt utskottens förmän och förmannen för Studentgården i Skanör.
Överstyrelsen förrättar även val till ledamöter i Akademiska Föreningens styrelse, Stiftelsen AF Bostäders styrelse samt AF Borgen AB:s styrelse. 

 

Styrelse

Styrelsen leder Akademiska Föreningens verksamhet och bereder de frågor som ska tas upp i Överstyrelsen. Styrelsen har en ordförande och en vice ordförande. I styrelsen ingår även en ekonomiskt och en juridiskt sakkunnig. Det finns ytterligare 9 ledamöter i styrelsen; 7 studenter samt föreningens Verksamhetschef och Bostadsombudsman.

 

Presidium

AF:s presidium består av fem heltidsarvoderade studenter som sköter den dagliga verksamheten från Studentlivsvåningen i AF-borgens. Dessa är Verksamhetschefen, Kommunikationschefen, Programchefen, Edilen och Bostadsombudsmannen, där de tre förstnämnda främst arbetar för AF medan Edilen främst arbetar för AF Borgen AB och Bostadsombudsmannen för AF Bostäder.

 
 
 

Förmän

Akademiska Föreningen har 11 utskott som bedriver en stor bredd av verksamhet. Varje utskott leds av en förman som ansvarar för utskottets verksamhet. Utskotten är i många avseenden självständiga delar av Föreningen, men ligger organisatoriskt under föreningens ekonomiska administration och svarar inför styrelsen och överstyrelsen. Akademiska Föreningens utskott är Studentinfo, Lundaspexarna, Boelspexarna, Radio AF, Ordkonst, Lunds Studentteater, Marskalkeriet, Arkiv- och studentmuseum, Konstsamlingen, Studentaftonutskottet och Klädkammaren. 

 
 
 

Erkänd studentförening

AF har drygt ett 20-tal erkända föreningar. Dessa är fristående ideella studentorganisationer som till skillnad från utskotten inte lyder under föreningens ekonomiska administration och inte svarar inför styrelsen och överstyrelsen. De erkända studentföreningarna är väldigt viktiga för AF då de bidrar med ett unikt utbud av aktiviteter för Lunds studenter. Bland de erkända föreningarna finns det bland annat föreningar som sysslar med idrott och sportarrangemang, föreläsningar eller upplysningsverksamhet och studentorkestrar.

Samarbetsförening

AF har ungefär ett 10-tal samarbetsföreningar. Dessa behöver inte ha startat en officiell organisation ännu och det finns inget krav på hur länge verksamheten ska ha bedrivits. Förhoppningen från AF:s sida är att samarbetsorganisationerna ska utvecklas och bli erkända föreningar.

Samtliga utskott och föreningar hittar du under fliken Verksamhet.