Poster

Akademiska Föreningens Överstyrelse förrättar val till de olika posterna som finns inom föreningen samt ledamöter till AF Bostäders och AF Borgen ABs styrelser. Att vara ledamot i någon av de olika styrelserna handlar om att driva de olika verksamheterna framåt genom de långsiktiga strategiska frågorna. Styrelserna är också stöd till verksamheterna för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Presidiet arbetar med AFs dagliga verksamhet, de 5 heltidsarvoderade studenterna har olika ansvarsområden samt har gemensamt ansvar för den interna verksamheten på AF. 

Att vara förman för ett utskott handlar om att leda den verksamheten framåt, ibland med hjälp av en ledningsgrupp som väljs internt av utskottet - beroende på hur stort det är. 

 
 

Just nu söker vi:

Nomineringsanmodan inför Överstyrelsemötet den 5 december 2017

Härmed anmodas Akademiska Föreningens ledamöter att inkomma med nomineringar och ansökningar till nedanstående uppdrag. Nomineringar och ansökningar skall vara AFs Valberedning, via AFs sekreterare Ann Waldén tillhanda senast fredagen den 17 november, kl 15.00.

Av nomineringstexten skall uppdrag, nominerad person samt kontaktuppgifter för denne tydligt framgå. Om Du är intresserad av uppdraget, skicka Din kandidattext (högst en A4-sida) samt meritförteckning till ann@af.lu.se eller nominera någon du tror skulle passa genom nomineringsformulär här.

För ytterligare information om uppdragen, kontakta AFs sekreterare Ann Waldén, ann@af.lu.se eller AFs verksamhetschef Matilda Hildingsson, verksamhetschef@af.lu.se.

Nomineringar/ansökningar som inkommer efter utsatt tid beaktas ej.

 

MANDATPERIOD: 2018-01-01--2018-12-31

TRE LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR STIFTELSEN AF BOSTÄDER

Som ledamot i styrelsen för AF Bostäder känner Du engagemang för AF och i synnerhet för  AF Bostäder. Du har ett stort intresse för AFs bostadspolitik och studenternas bostadssituation. Meriterande är någon form av föreningsvana vad gäller styrelsearbete och förankring i nation, kår eller studentförening.

 

TVÅ LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR STIFTELSEN AF BOSTÄDER SOM FÖRETRÄDER EKONOMISK RESPEKTIVE JURIDISK SAKKUNSKAP OCH ERFARENHET

Två ledamöter i styrelsen för AF Bostäder som företräder ekonomisk respektive juridisk sakkunskap och erfarenhet.

 

TVÅ REVISORER TILL STIFTELSEN AF BOSTÄDER ENLIGT VAD STIFTELSENS STADGAR FÖRESKRIVER

En auktoriserad revisor och en sakrevisor utses att granska AF Bostäders verksamhet 2018.

Som sakrevisor granskar man bl a verksamhetsårets protokoll, att styrelsebeslut genomförts samt att stadgan följts.

 

På överstyrelsemötet tillsättes även, genom fri nominering:

 

ORDFÖRANDE OCH SEX LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN

Som valberedningsledamot skall man ha god kunskap om AFs struktur och verksamhet. Det är en fördel att även ha ett stort kontaktnät samt att ha stöd i nation, kår eller annan studentorganisation.

OBS! Valberedningsuppdragen söks eller valbereds ej, utan tillsätts direkt genom fri nominering på överstyrelsemötet. Är Du intresserad av ett uppdrag i AFs Valberedning och vill ha information är Du välkommen att kontakta Valberedningens ordförande Ludvig Bodelsson på luddebod@gmail.com.

 

Välkomna att nominera och ansöka!

 
 

Följande poster finns på Akademiska Föreningen:

 

Presidiet

 • Verksamhetschef
 • Kommunikationschef
 • Programchef
 • Bostadsombudsman
 • Edil

Styrelsen

 • Ordförande
 • Vice Ordförande
 • Ekonomiskt sakkunnig*
 • Juridiskt sakkunnig*
 • Sju ledamöter
 

Förmän

 • Arkivarie (förman för Arkivet)
 • Studentinfoförman
 • Studentaftonförman
 • Klädkammarförman 
 • Stationschef (förman för Radio AF)
 • Konstförman
 • Poet (förman för Ordkonst)
 • Lundaspexförman
 • Boelspexförman
 • Teaterförman
 • Övermarskalk

Stiftelsen AF Bostäder

 • Tre ledamöter
 • Två revisorer enligt vad Stiftelsens stadgar föreskriver
 • Två ledamöter som företräder ekonomisk respektive juridisk sakkunskap och erfarenhet*

 

 

AF Borgen AB

 • Fyra ledamöter till AF Borgen ABs styrelse

Övriga poster – Utlyses VT

 • Dei Minores
 • Stipendienämndssekreterare

 

 

Samtliga poster ovan väljs per verksamhetsår (1/7-30/6) av Överstyrelsen, undantag är Kommunikationschef och Edil som väljs för mandatperioden 1/1-31/12.  Utlysningen för samtliga poster inom AF sker på hemsidan samt anslagstavlan utanför Studentinfo runt tiden mars-april eller oktober-november beroende på post. För mer information om utslysningarna samt hur du gör för att söka en av posterna kontakta AFs kommunikationschef på kommunikationschef@af.lu.se.