Poster

Akademiska Föreningens Överstyrelse förrättar val till de olika posterna som finns inom föreningen samt ledamöter till AF Bostäders och AF Borgen ABs styrelser. Att vara ledamot i någon av de olika styrelserna handlar om att driva de olika verksamheterna framåt genom de långsiktiga strategiska frågorna. Styrelserna är också stöd till verksamheterna för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Presidiet arbetar med AFs dagliga verksamhet, de 5 heltidsarvoderade studenterna har olika ansvarsområden samt har gemensamt ansvar för den interna verksamheten på AF. 

Att vara förman för ett utskott handlar om att leda den verksamheten framåt, ibland med hjälp av en ledningsgrupp som väljs internt av utskottet - beroende på hur stort det är. 

 
 

Just nu söker vi:

Nomineringsanmodan inför Överstyrelsemötet den 10 april 2018

Härmed anmodas Akademiska Föreningens ledamöter att inkomma med nomineringar och ansökningar till nedanstående uppdrag. Nomineringar och ansökningar skall vara AFs Valberedning, via AFs sekreterare Ann Waldén tillhanda senast torsdagen den 15 mars 2018, kl 15.00 .

Av nomineringstexten skall uppdrag, nominerad person samt kontaktuppgifter för denne tydligt framgå. Om Du är intresserad av uppdraget, skicka Din kandidattext (högst en A4-sida) samt meritförteckning till ann@af.lu.se eller nominera någon du tror skulle passa genom nomineringsformulär här.

För ytterligare information om uppdragen, kontakta AFs sekreterare Ann Waldén, ann@af.lu.se eller AFs verksamhetschef Matilda Hildingsson, verksamhetschef@af.lu.se.

Nomineringar/ansökningar som inkommer efter utsatt tid beaktas ej.

Mandatperioden 2018-07-01 -- 2019-06-30

ORDFÖRANDE

Ordföranden är särskild medlem som företräder Föreningen där ej annat stadgas eller beslutats. Ordföranden kallar Överstyrelsen och Styrelsen till sammanträden och leder Styrelsens förhandlingar.

 

VICE ORDFÖRANDE  (En eller flera i enlighet med vad Överstyrelsen beslutar)

Om mer än en vice ordförande väljs skall minst en vara särskild medlem. Vice ordföranden är ordföranden behjälplig i dennes arbete och fyller i ordförandens frånvaro dennes funktion.

 

VERKSAMHETSCHEF

Verksamhetschefen ansvarar för Akademiska Föreningens dagliga verksamhet, leder presidiets och den anställda personalens arbete samt är föredragande i Föreningens styrelse. Verksamhetschefen har god kunskap om samt erfarenhet av studentlivet i Lund och i Akademiska Föreningen.

Verksamhetschefen har bra ledaregenskaper, är strukturerad och handlingskraftig, arbetar självständigt, har erfarenhet av att leda projekt och att delegera, har bra samarbetsförmåga samt stor arbets- och simultankapacitet. Verksamhetschefen ansvarar för Föreningens ekonomi samt för budgetläggning och förberedelser inför bokslut. 

Uppdraget som verksamhetschef är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel. För ytterligare information, kontakta AFs nuvarande verksamhetschef Matilda Hildingsson, 0705/08 39 27, verksamhetschef@af.lu.se.

 

PROGRAMCHEF

Sökande till programchefsuppdraget har erfarenhet inom och kunskap om arbete i en ideell organisation. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av Lunds studentliv och med fördel även av AFs verksamhet.  Du som söker är lyhörd, kreativ, social och entusiasmerande, med stort intresse för Föreningens olika verksamheter.  

Du är van vid och gillar att arbeta i grupp och har stor arbets- och simultankapacitet. Som programchef är Du ansvarig för att arbeta med den interna kommunikationen och relationerna med AFs olika studentorganisationer. Du är även ansvarig för handläggning av de olika stödfunktioner AF erbjuder för att bredda studentlivet, som t ex Projektfonden och uppstart av nya föreningar. I uppdraget ingår det dessutom att vara AFs kontaktperson gentemot Folkuniversitetet.

Uppdraget är heltidsarvoderat motsvarande studiemedel. För ytterligare information, kontakta AFs nuvarande programchef Julia Häggström på programchef@af.lu.se eller 0702/99 10 50.

 

BOSTADSOMBUDSMAN

Bostadsombudsmannen, även kallad bomb, är en student med god förankring i kår, nation, AF och/eller annan studentorganisation. Som bostadsombudsman ingår du i Akademiska Föreningens presidium och styrelse, men du har din huvudsakliga uppgift hos AF Bostäder där du, förutom att delta i den dagliga verksamheten, även ingår i den operativa ledningen och styrelsen.

Som bostadsombudsman representerar du Akademiska Föreningen i Stiftelsen AF-Bostäder. Bostadsombudsmannen är ansvarig för information om AF Bostäders verksamhet till Akademiska Föreningens styrelse och överstyrelse. 

Uppdraget är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel. För mer information, kontakta nuvarande bostadsombudsman Sofia Mietzner, 046/19 15 13, bomben@afbostader.se.

 

TVÅ LEDAMÖTER AV AFs STYRELSE SOM FÖRETRÄDER EKONOMISK RESPEKTIVE JURIDISK SAKKUNSKAP OCH ERFARENHET

De två ledamöterna bör ha varit AF-engagerade, men är nu verksamma som ekonom respektive jurist. De bistår Föreningen med ekonomisk och juridisk sakkunskap.

 

SJU LEDAMÖTER I AFs STYRELSE

En styrelseledamot har kunskap om Akademiska Föreningen och dess verksamhet och känner ett stort och djupt engagemang för Föreningen. Ledamoten skall vara bevandrad i såväl Föreningens historia som i de aktuella frågor som rör Föreningen och studentlivet idag. Föreningsvana är önskvärd.

 

FYRA LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR AF-BORGEN AB

Ledamot i styrelsen för AF-Borgen AB är en AF-medlem med engagemang för och kännedom om lundastudenternas naturliga hemvist, AF-borgen. Föreningsvana är önskvärd.

AF-Borgen AB är ett aktiebolag, i vilket Akademiska Föreningen äger samtliga aktier. Bolagets uppgift är att förvalta AF-borgen och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, huvudsakligen till studentrelaterad verksamhet.

Styrelsen består av totalt 9 ledamöter, vilka utses av Akademiska Föreningen, Lunds universitet, Sydsvenska handelskammaren samt AF-Sällskapet, och som slutligen väljs på bolagets bolagsstämma i maj.

För ytterligare information om uppdragen, kontakta AFs verksamhetschef Matilda Hildingsson, 0705/08 39 27 eller verksamhetschef@af.lu.se, alternativt Ann Waldén, 046/38 49 00 eller ann@af.lu.se.

 

ÖVERSTYRELSENS TALMAN

Överstyrelsens talman är van vid att leda möten samt är observant och lyhörd. Talmannen leder Överstyrelsens sammanträden som äger rum ungefär tre gånger per termin.

 

ÖVERSTYRELSENS SEKRETERARE

Överstyrelsens sekreterare är van vid protokollsförfarande och är ansvarig för att protokoll förs vid Överstyrelsens sammanträden.

 

AFs  FÖRMÄN:

Förutom att ha god kännedom om utskottets verksamhet och dess aktiva, skall förmannen vara en bra ledare och ansvara för utskottets löpande verksamhet. Förmannen är även utskottets ansikte utåt, mot Studentlund och samhället samt mot övriga delar av AFs struktur. För specifik information, se respektive förman.

                                    

ARKIVFÖRMAN

Arkivförmannen ansvarar för Föreningens arkiv och dess samlingar och är kunnig i Föreningens historia. För mer information kontakta nuvarande förman Jules Hanley, arkivet@af.lu.se.

 

FÖRMAN FÖR STUDENTINFO

Förmannen ansvarar för att upprätthålla Studentinfos roll som informationscentrum i Lunds studentliv. Studentinfo informerar om och samarbetar med Lunds universitet och Lunds kommun och har medborgarkontorsliknande uppgifter gentemot studenterna. 

Som förman skall Du vara drivande, serviceminded, intresserad av informationsverksamhet och ha ingående kunskap om Lunds studentliv. Det är ett krav att Du är ordningsam och ansvarsfull vad gäller ekonomiska rutiner. Uppdraget som förman för Studentinfo är ett heltidsuppdrag och arvoderat motsvarande studiemedel.

För mer information, kontakta nuvarande förman Viktor Hierta Gustafsson, studentinfo@af.lu.se.

  

KLÄDKAMMARFÖRMAN

Klädkammarförmannen ansvarar för Föreningens klädkammare och organiserar uthyrningen av spex-, teater- och karnevalskostymer. För mer information, kontakta nuvarande förman Jonna Wedberg, kladkammaren@gmail.com.

 

KONSTFÖRMAN

Konstförmannen ansvarar för Föreningens konstsamling och då särskilt för katalogisering, information, underhåll och visningar av densamma. För mer information, kontakta nuvarande förman Astrid Jansson, konst@af.lu.se.  

 

RADIOFÖRMAN

Radioförmannen ansvarar för Föreningens radioverksamhet samt är ansvarig utgivare för  densamma. Uppdraget som förman för Radio AF är ett heltidsuppdrag och är arvoderat motsvarande studiemedel. För mer information, kontakta nuvarande förman, Annie Gunnarsson, stationschef@radioaf.se.

 

TELEVISIONSFÖRMAN

Televisionsförmannen ansvarar för att planera och producera rörlig bild samt tillhandahålla filmproduktioner till Lunds studentliv. Uppdraget som televisionsförman är ej arvoderat.

För mer information, kontakta AFs programchef Julia Häggström programchef@af.lu.se

 

FÖRMAN FÖR LUNDASPEXARNA

Planering och genomförande av spex åvilar lundaspexförmannen. För mer information, kontakta nuvarande förman Rebecka Olsson, forman@lundaspexarna.se.

 

FÖRMAN FÖR BOELSPEXARNA

Planering och genomförande av spex åvilar boelspexförmannen. För mer information, kontakta nuvarande förman Johannes Kleiman, forman@boelspexarna.se. 

 

STUDENTAFTONFÖRMAN

Studentaftonförmannen gör inför varje termin upp förslag till studentaftnar och ansvarar för planering och genomförande av dessa arrangemang. För mer information, kontakta nuvarande förman Wendela Wennström, forman@studentafton.se.

 

TEATERFÖRMAN

Teaterförmannen är ansvarig för planering och genomförande av teater och annan tyngre estradverksamhet. För mer information, kontakta nuvarande förman Emmanuel Böss, forman@lundsstudentteater.se.

 

POET

Föreningens poet, tillika förman för Ordkonst, är ansvarig för planering och genomförande av Föreningens litterära verksamhet. För mer information, kontakta nuvarande förman Julia Österlund, ordkonst.af@gmail.com.

 

ÖVERMARSKALK

Övermarskalken är förman för marskalkeriet. Förmannens uppgift är att arrangera Föreningens stora fester såsom Siste April och Siste November samt andra representationstillfällen inom Föreningen. För mer information, kontakta nuvarande övermarskalk Jenny Ekstam, marskalkeriet@gmail.com.

                                                                   

STIPENDIESEKRETERARE

Det åligger stipendiesekreteraren att utlysa AFs stipendier, förbereda stipendieärendena samt leda Stipendienämndens arbete. 

 

LEDAMÖTER I STIPENDIENÄMNDEN

till ett antal som Överstyrelsen beslutar. Innevarande verksamhetsår består Stipendienämnden av representanter från Medicinska Föreningen, Juridiska Föreningen, LundaEkonomerna, TLTH, LUNA, HTS och Samhällsvetarkåren.

  

TVÅ REVISORER JÄMTE PERSONLIGA SUPPLEANTER

En auktoriserad revisor med suppleant och en sakrevisor med suppleant. 

Som sakrevisor granskar man bl a verksamhetsårets protokoll, att styrelsebeslut genomförts samt att stadgan följts.

 

TVÅ LEDAMÖTER I DEI MINORES

Ledamot i Dei minores är en AF-ledamot med god kunskap om och lång erfarenhet av Föreningens verksamhet. Dei Minores tolkar Föreningens stadga och andra allmänt givna bestämmelser.

 

FEM LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSNÄMNDEN FÖR STUDENTGÅRDEN I SKANÖR

Ledamoten bör ha kännedom om Studentgården och gärna ha vistats där kortare eller längre tid. Erfarenhet av fastighetsförvaltning, juridik eller ekonomi är en fördel. 

 

DESSUTOM: MANDATPERIODEN 2018-04-10 -- 2018-12-31

SAKREVISOR TILL STIFTELSEN AF BOSTÄDER ENLIGT VAD STIFTELSENS STADGAR FÖRESKRIVER

(Fyllnadsval, bordlagt ärende p g a brist på sökande)

Som sakrevisor granskar man bl a verksamhetsårets protokoll, att styrelsebeslut genomförts samt att stadgan följts.

Välkomna att nominera och ansöka!

HÄR KAN DU NOMINERA!

 
 

Följande poster finns på Akademiska Föreningen:

 

Presidiet

 • Verksamhetschef
 • Kommunikationschef
 • Programchef
 • Bostadsombudsman
 • Edil

Styrelsen

 • Ordförande
 • Vice Ordförande
 • Ekonomiskt sakkunnig*
 • Juridiskt sakkunnig*
 • Sju ledamöter
 

Förmän

 • Arkivarie (förman för Arkivet)
 • Studentinfoförman
 • Studentaftonförman
 • Klädkammarförman 
 • Stationschef (förman för Radio AF)
 • Konstförman
 • Poet (förman för Ordkonst)
 • Lundaspexförman
 • Boelspexförman
 • Teaterförman
 • Övermarskalk

Stiftelsen AF Bostäder

 • Tre ledamöter
 • Två revisorer enligt vad Stiftelsens stadgar föreskriver
 • Två ledamöter som företräder ekonomisk respektive juridisk sakkunskap och erfarenhet*

 

 

AF Borgen AB

 • Fyra ledamöter till AF Borgen ABs styrelse

Övriga poster – Utlyses VT

 • Dei Minores
 • Stipendienämndssekreterare

 

 

Samtliga poster ovan väljs per verksamhetsår (1/7-30/6) av Överstyrelsen, undantag är Kommunikationschef och Edil som väljs för mandatperioden 1/1-31/12.  Utlysningen för samtliga poster inom AF sker på hemsidan samt anslagstavlan utanför Studentinfo runt tiden mars-april eller oktober-november beroende på post. För mer information om utslysningarna samt hur du gör för att söka en av posterna kontakta AFs kommunikationschef på kommunikationschef@af.lu.se.