Poster

Akademiska Föreningens Överstyrelse förrättar val till de olika posterna som finns inom föreningen samt ledamöter till AF Bostäders och AF Borgen ABs styrelser. Att vara ledamot i någon av de olika styrelserna handlar om att driva de olika verksamheterna framåt genom de långsiktiga strategiska frågorna. Styrelserna är också stöd till verksamheterna för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Presidiet arbetar med AFs dagliga verksamhet, de 5 heltidsarvoderade studenterna har olika ansvarsområden samt har gemensamt ansvar för den interna verksamheten på AF. 

Att vara förman för ett utskott handlar om att leda den verksamheten framåt, ibland med hjälp av en ledningsgrupp som väljs internt av utskottet - beroende på hur stort det är. 

 
 

FÖLJANDE FÖRTROENDEUPPDRAG UTLYSES

MANDATPERIOD: 2019-09-16–2019-12-31
EN SAKREVISOR TILL STIFTELSEN AF BOSTÄDER ENLIGT VAD STIFTELSENS STADGAR FÖRESKRIVER


En auktoriserad revisor och en sakrevisor utses att granska AF Bostäders verksamhet 2019.
Som sakrevisor granskar man bl a verksamhetsårets protokoll, att styrelsebeslut genomförts samt att stadgan följts.

Nomineringar och ansökningar skall vara AFs Valberedning, via AFs sekreterare, mailadress ann@af.lu.se, tillhanda senast fredagen den 30 augusti 2019, kl 15.00. 

Vill Du ha mer information om vad uppdraget innebär, kontakta gärna AFs sekreterare på ann@af.lu.se.

Av nomineringstexten skall uppdrag, nominerad person samt kontaktinformation till personen tydligt framgå. Använd nomineringsformuläret på af.lu.se/nominera-mera.

Om Du är intresserad av att söka uppdraget, maila in Din kandidattext (högst en A4) samt en meritförteckning till ann@af.lu.se.

Ansökningar/nomineringar som inkommer efter utsatt tid behandlas ej.

 
 

Följande poster finns på Akademiska Föreningen:

 

Presidiet

 • Verksamhetschef

 • Kommunikationschef

 • Programchef

 • Bostadsombudsman

 • Edil

Styrelsen

 • Ordförande

 • Vice Ordförande

 • Ekonomiskt sakkunnig*

 • Juridiskt sakkunnig*

 • Sju ledamöter

 

Förmän

 • Arkivarie (förman för Arkivet)

 • Studentinfoförman

 • Studentaftonförman

 • Klädkammarförman

 • Stationschef (förman för Radio AF)

 • Konstförman

 • Poet (förman för Ordkonst)

 • Lundaspexförman

 • Boelspexförman

 • Teaterförman

 • Övermarskalk

 • Televisionsförman

Stiftelsen AF Bostäder

 • Tre ledamöter

 • Två revisorer enligt vad Stiftelsens stadgar föreskriver

 • Två ledamöter som företräder ekonomisk respektive juridisk sakkunskap och erfarenhet*

 

 

AF Borgen AB

 • Fyra ledamöter till AF Borgen ABs styrelse

Övriga poster – Utlyses VT

 • Dei Minores

 • Stipendienämndssekreterare

 

 

Samtliga poster ovan väljs per verksamhetsår (1/7-30/6) av Överstyrelsen, undantag är Kommunikationschef och Edil som väljs för mandatperioden 1/1-31/12.  Utlysningen för samtliga poster inom AF sker på hemsidan samt anslagstavlan utanför Studentinfo runt tiden mars-april eller oktober-november beroende på post. För mer information om utslysningarna samt hur du gör för att söka en av posterna kontakta AFs kommunikationschef på kommunikationschef@af.lu.se.